Regulamin porządkowy - 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny - Ciechocinek

22 Wojskowy Szpital
Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny
SPZOZ w Ciechocinku

Regulamin porządkowy

REGULAMIN PORZĄDKOWY

22 WOJSKOWEGO SZPITALA

UZDROWISKOWO – REHABILITACYJNEGO

SPZOZ w CIECHOCINKU

 

(jednolity tekst)

 

§ 1

Regulamin porządkowy 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnego SPZOZ w Ciechocinku określa organizację i porządek w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

§ 2

Podstawą prawną regulaminu jest:

1. ustawa z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej;

2. ustawa z dnia 28.07.2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych;

3. ustawa z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

4. statut 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnego SPZOZ w Ciechocinku, nadany zarządzeniem nr 36/MON z dnia 28.09.2015r.;

5. inne przepisy dotyczące podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą;

6. kodeks cywilny.

§ 3

1. Pacjent przybywający do Szpitala powinien posiadać wydane przez uprawnioną instytucję skierowanie na leczenie /nie dotyczy pacjentów pełnopłatnych/, dokumentację medyczną, dowód tożsamości oraz dokument potwierdzający ubezpieczenie.

2. Pacjent pełnopłatny powinien przedłożyć lekarzowi aktualną dokumentację medyczną lub zaświadczenie o braku przeciwwskazań do korzystania z danego rodzaju świadczeń zdrowotnych.

§ 4

1. Pobyt pacjenta w Szpitalu rozpoczyna się od godz. 14:00 i kończy:

    -  do godz. 12:00 – dotyczy pacjentów ze skierowaniem na leczenie / rehabilitację  uzdrowiskową,

    -  do godz. 10:00 -  dotyczy pozostałych pacjentów.

2. Wcześniejsze zakwaterowanie pacjenta jest możliwe za dodatkową opłatą, w miarę posiadanych wolnych miejsc.

3. Pacjent po przybyciu do Szpitala powinien w pierwszej kolejności załatwić w izbie przyjęć formalności związane z przyjęciem do Szpitala.

§ 5

1. Pacjent zobowiązany jest do przestrzegania zasad współżycia społecznego w stosunku do  pacjentów oraz personelu Szpitala.

2. Na terenie Szpitala nie wolno przebywać po spożyciu alkoholu, a także użyciu środków odurzających oraz obowiązuje bezwzględny zakaz:

    * palenia tytoniu,

    * spożywania alkoholu,

    * zażywania środków odurzających,

    * uprawiania gier hazardowych,

    * organizowania zbiórek pieniężnych,

    * sprzedaży obnośnej.

3. Pacjent zobowiązany jest do zapłaty kwoty 500 zł za odświeżenie pokoju, w przypadku palenia tytoniu w pokoju lub na balkonie.

§ 6

1. Pacjent zobowiązany jest zapłacić za pobyt w Szpitalu najpóźniej 3-ego dnia od daty przybycia do Szpitala.

2. Dodatkowe odpłatne zabiegi lub badania zaordynowane przez lekarza należy opłacić przed ich realizacją.

3. Skrócenie pobytu przez pacjenta pełnopłatnego nie uprawnia do uzyskania zwrotu dokonanej wcześniej opłaty, za wyjątkiem sytuacji losowych lub ciężkiej choroby pacjenta albo członka najbliższej rodziny /wymagane udokumentowanie powyższych okoliczności/.

4. Pacjent pełnopłatny opłaca za pobyt zgodnie z dokonaną rezerwacją.  Późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd nie powoduje zmiany naliczenia kosztów pobytu, za wyjątkiem przypadków określonych w ust. 3.

§ 7

Pacjent zobowiązany jest punktualnie stawiać się na wizyty lekarskie i pielęgniarskie, zabiegi oraz posiłki.

§ 8

1. Pacjent powinien przestrzegać wskazań lekarskich.

2. Niedopuszczalna jest samowolna zmiana czasu trwania zabiegu, a także zmiana rodzaju zabiegu zaordynowanego przez lekarza prowadzącego.

3. Spóźnienie na zabieg nie uprawnia do pobrania zabiegu w innym czasie lub terminie.

4. Pacjent nie może korzystać z zabiegów leczniczych poza Szpitalem, albowiem korzystanie z zabiegów poza ordynacją lekarską może być niekorzystne lub groźne dla zdrowia.

§ 9

Pacjent nie ma prawa do zwrotu pieniędzy za zabiegi lub badania nie wykonane z jego winy.

§ 10

W przypadku nagłego zachorowania należy natychmiast powiadomić pielęgniarkę dyżurną.

§ 11

1. W Szpitalu od godz. 22:00 do godz. 6:00 obowiązuje cisza nocna.

2. Po godz. 22:00 pacjent nie może opuścić Szpitala bez zgody lekarza prowadzącego.

3. Uczestnictwo pacjenta w imprezach turystycznych i sportowych wymaga zgody lekarza  prowadzącego.

§ 12

1. Spożywanie posiłków odbywa się w jadalni w godzinach:

* śniadanie    I zmiana godz.  7:30

                           II zmiana godz.  9:00

      * obiad          I zmiana godz.  12:30

                           II zmiana godz. 14:00

      * kolacja        I zmiana  godz. 17:30

                           II zmiana godz.  19:00

2. Niedopuszczalne jest zabieranie z jadalni naczyń, sztućców oraz posiłków i napojów.

§ 13

1. Pacjent zobowiązany jest do przestrzegania przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych oraz dbania o czystość i porządek w miejscu zakwaterowania.

2. Pacjent zobowiązany jest do dbania o higienę osobistą. Przed zabiegami pacjent zobowiązany jest do umycia całego ciała.

§ 14

1. Niedopuszczalne jest używanie w pokoju żelazek, grzejników, grzałek i własnych czajników elektrycznych.

2. Pacjent opuszczając pokój zobowiązany jest sprawdzić, czy zamknięte są krany, wyłączyć światło oraz odbiornik TV, zamknąć okna i drzwi.

§ 15

Przyjmowanie gości w pokoju może odbywać się w godz. 8:00 – 21:00, przy czym konieczna jest zgoda współlokatora.

§ 16

Pacjent ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych oraz pieniędzy w depozycie.

Szpital nie ponosi odpowiedzialności za zaginione rzeczy wartościowe lub pieniądze, które nie zostały złożone do depozytu.

§ 17

Pacjent ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone w mieniu Szpitala w wysokości określonej w kosztorysie.

§ 18

1. Pacjent przybywający samochodem na leczenie do Szpitala, posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności /umiarkowanym lub znacznym/ albo przyznaną I lub II grupą inwalidzką oraz posiadający aktualną legitymację lub orzeczenie o niepełnosprawności albo „Kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych” jest uprawniony do 50 % zniżki w opłacie za korzystanie z płatnego parkingu, znajdującego się na terenie kompleksu Szpitala. Powyższa zniżka dotyczy wyłącznie pacjentów Szpitala.

2. Pozostawienie samochodu w miejscu do tego nie przeznaczonym może skutkować poniesieniem kosztów związanych z jego przestawieniem na parking.

§ 19

1. Pacjent może być wypisany ze Szpitala, gdy w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Szpitala w uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym pacjenta.

2. Pacjent, o którym mowa w ust. 1 może zostać zobowiązany do zapłaty należności za wszystkie niewykorzystane osobodni. Wysokość rekompensaty stanowi równowartość utraconych przychodów Szpitala w danym rodzaju świadczeń.

§ 20

1. Aroganckie zachowanie pacjenta w stosunku do personelu, obraźliwe wypowiedzi na temat Szpitala i osób w nim zatrudnionych mogą spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnoprawnej.

2. Pacjent może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej w razie zniesławienia lub znieważenia personelu Szpitala.

3. W razie nieprzestrzegania zapisów regulaminu pacjent może być pociągnięty do odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 21

1. Dyrektor Szpitala przyjmuje w sprawie skarg i wniosków – w poniedziałki w godzinach 12:00 – 13:00.

2. Kierownik działu obsługi pacjenta przyjmuje w imieniu Dyrektora Szpitala w sprawie skarg i wniosków – w dni robocze tygodnia – w godzinach 11:00 – 13:00.

§ 22

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2016r. 

Informator kuracjusza

Informator Kuracjusza

Przed przyjazdem

  • Czy muszę wpłacić zaliczkę na pobyt prywatny?
  • Ile wynosi opłata klimatyczna w Ciechocinku?
  • Czy samodzielnie mogę wybrać pokój w obiekcie, jeśli przyjeżdżam na pobyt prywatny?
zobacz więcej

W dniu przyjazdu

  • Czy akceptujecie zwierzęta?
  • Czy rezygnacja z wyjazdu na pobyt prywatny powoduje zwrot zaliczki?
  • Czy mogę przedłużyć pobyt prywatny o parę dni?
zobacz więcej

Podczas pobytu

  • Czy za pobyt mogę zapłacić kartą?
  • Czy zapewniacie dietę niskokaloryczną?
  • Czy baza zabiegowa i stołówka mieści się w jednym budynku?
zobacz więcej